KVKK Aydınlatma Metni

BİZİMKENT 187 ADA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ


İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bizimkent 187 Ada Yönetimi (“Site Yönetimi”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. ve 11. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder. 1. Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, KVKK kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlar ile Site Yönetimi tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Site Yönetimi, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; • Kimliğinizi teyit etme, • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgileri muhafaza etme, • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, • İş başvuruları ile iş görüşmelerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi, başvuruların değerlendirilmesi kapsamında referans kontrollerinin yapılabilmesi, • Site Yönetimi’nin ve/veya bağlı iş ortaklarının insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu da dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Site Yönetimi’nin görevlerini yerine getirmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, …. ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için Site Yönetimi ile faaliyette bulunan şirketlere, yöneticilere, iş ortaklarına, avukatlara, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, iş başvurunuz, iş görüşmeleriniz, işe alım işlemleriniz esnasında ve/veya Site Yönetimi tarafından işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir: • Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti, • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • İşe alım görüşmeleri sonrasında imzalayacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • Temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Site Yönetimi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir: • Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti, • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için kanunlarda öngörülen hâller, • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinizin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenmesi. 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Site yönetiminin Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. No:26 Beylikdüzü/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.