Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin düzenlediği tutanağa ve kaçak elektrik kullanım cezasına yapılan ihtirazı kayıtlı ödemenin iadesi / istirdatı talebimiz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin düzenlediği tutanağa ve kaçak elektrik kullanım cezasına yapılan ihtirazı kayıtlı ödemenin iadesi / istirdatı talebimiz.

İSTANBUL NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE


DAVACI :BİZİMKENT 187 ADA YÖNETİCİLİĞİ
VKN:1780267534
Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu. Cad. Bizimkent Yönetim
Binası Beylikdüzü/İSTANBUL
VEKİLİ :Av. Mustafa Naim Yağcı
Işıklar Cad. No:15/3 Ataşehir/İSTANBUL
DAVALI :BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No: 0833-0030-8660-0018
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168
Kağıthane/İSTANBUL
HARCA ESAS DEĞER :21.339,88-TL
KONU :Davalı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından
düzenlenen 13.05.2022 tarihli, H/494441 seri numaralı tutanağa itirazlarımız ile
18.05.2022 tarihli, DA120022000072833 seri numaralı kaçak elektrik kullanım cezası
bedeli talep edilmesi sebebi ile, söz konusu miktarda borçlu bulunmadığımızın ve
kaçak elektrik kullanılmadığının tespiti ile baskı altında yapılan ihtirazı kayıtlı
ödemenin iadesi/istirdatı talebimiz hakkındadır.
AÇIKLAMALAR :
Davacı müvekkil ile davalı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında elektrik kullanımı
ile ilgili abonelik sözleşmesi akdedilmiştir. Bahse konu abonmanlık ilişkisi gerekleri ve
yükümlülükleri müvekkil tarafından yerine getirilmiş, faturalarda temerrüte
düşülmemiş ve usulüne uygun kullanım sağlanmıştır.
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Derviş Eroğlu Caddesinde yer
alan Bizimkent 187 Adada gerçekleştirilen 13.05.2022 tarihli kontrol neticesinde
kayıtlı/sözleşmeli 67498545 seri numaralı aktif sayacın R ve T fazlarına ait gerilim
uçlarının ters kesildiğinin görüldüğü H/494441 seri numaralı tutanak ile kayıt altına
alınmış ve kaçak elektrik iddiası ile 18.05.2022 tarihli, DA120022000072833 seri
numaralı fatura/ceza müvekkile iletilmiştir. İşbu tutanaktan ve faturadan haberdar
olduğumuz andan itibaren, derhal kuruma itirazda (BSJF28N4HZ barkod numaralı,
32716-18/05/2022) bulunulmuş ancak itirazlarımız yanıtsız bırakılmış ve müvekkil ada
yönetiminin daha fazla mağdur olmaması adına işbu fatura/ceza cebri icra tehditi
altında ihtirazı kayıtla ödenmiştir. Müvekkil yönetim tarafından yapılan ödeme
sonrası kurum tarafından itirazımıza verilen yanıt ile başvurumuz olumsuz şekilde
neticelenmiştir.
Dolayısı ile, işbu haksız ve mesnetsiz düzenlenen tutanağı ve fatura/cezayı kabul
etmemekte, yapılan tespitlere ve fatura/ceza tutarına itiraz ederek baskı altında
yapılan ihtirazı kayıtlı ödemenin iadesini talep etmekteyiz.

Şöyle ki;
A) MÜVEKKİL ADA YÖNETİMİ TARAFINDAN KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMAMAKTADIR.
1- Yetkililer tarafından yapılan kontrolde ada yönetimi bünyesindeki sayaçlar ile
kaçak elektrik kullanıldığı iddia edilmiştir. Müvekkil ada bünyesindeki tüm
sayaçların faturaları temerrüte düşmeksizin ödenmekte olup, kontrol sırasında
yetkililere gösterilen emsal faturalar ile sayaçtaki bilgilerin örtüşmesi de işbu hususu
ispatlar niteliktedir. Denetim sırasında gösterilen işbu faturalar yetkililerce dikkate
alınmamış ve haksız yere dava konusu tutanak düzenlenmiştir.
2- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13/a maddesi hükmü
gereğince; ”Dağıtım sistemine, sayaçlara, ölçü sistemine ya da tesisata müdahale
edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm
yapılması, hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden
mevzuata aykırı şekilde elektrik enerjisi tüketilmesi” kaçak elektrik tüketimi olarak
kabul edilmiştir.
Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi bünyesindeki diğer adaların enerji tüketim miktarı
(Emsal fatura sunmaktayız. Gerekirse diğer emsal faturaların celp edilmesini talep
ederiz.) ile müvekkil ada yönetiminin enerji tüketim miktarlarına mukayeseli
bakıldığında görülecektir ki enerji tüketiminde kaçak elektrik iddiasına sebebiyet
verecek bir fark dahi bulunmamaktadır. Dolayısıyla işaret edilen madde
gereğince kaçak elektrik tüketiminin varlığı kanaatine varılması için eksik veya
hatalı ölçüm yapılması gerekmektedir. Benzer ihtiyaçları olan ve daire sayısı
yaklaşık aynı olan ada yönetimi faturaları davacı müvekkil ada yönetiminde eksik
veya hatalı ölçüm yapılmadığını ispatlar niteliktedir.
3- Mezkur olayda, müvekkil ada yönetimi tarafından kaçak elektrik kullanımı söz
konusu olmayıp, aksi yönde düzenlenen tutanağın ve fatura/cezanın kabulü
mümkün değildir.
B)MÜVEKKİLİN MÜDAHALESİNİN BULUNMADIĞI İŞLEMLER NEDENİ İLE MÜVEKKİLE
YÜKLETİLEN İŞBU CEZAYI KABUL ETMEMEKTEYİZ.
1- Sayaçların değişimi ve kontrolü BEDAŞ tarafından yapılmakta olup, tutanakta
iddia edildiği üzere R ve T fazlarının ters bağlanmasının ada yönetiminden kaynaklı
olması söz konusu olamaz. Kurum kendi gerçekleştirdiği işlemleri usulsüz bulmuş ve
ada yönetimi hakkında haksız yere tutanak ve fatura/ceza düzenlenmiştir.
2- Mezkur olayda dışarıdan müdahale ile kablo bağlantı yerlerinin açıldığı iddia
edilse de konu hakkında yetkinliğe sahip olmayan müvekkilin bu işlemi klemense
zarar vermeden gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, müvekkilin
klemensi kırdığı varsayılsa bile herkesin erişim sağlayamayacağı klemesin
müvekkilce temin edilmesi ve yenisi ile değiştirmesi mümkün değildir. Bu hususta
göstermektedir ki, sayaçlara müvekkilin dışarıdan bir müdahalesi olamaz. Kaldı ki,
işbu fazların ters bağlanması mevzu bahis olsaydı devirdaim pompalarının
hepsinin ters dönmesi gerekirdi. Ancak mezkur olayda ada yönetiminin devirdaim pompaları hep düz çalışmıştır.
3- Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketiminin Tespitine Dair Yönetmeliğin 13/2/f fıkrasında
belirtildiği üzere; kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde ilgili tüzel
kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal
edilmemesi esastır. Mezkur olayda ise ada yönetimi eyleminden kaynaklı olmayan
işlem gerekçe gösterilerek müvekkile haksız yere ceza fatura edilmiştir. Mesnetsiz
iddialar ile hakları ihlal edilerek müvekkile fatura edilen işbu cezayı kabul
etmemekteyiz.
4- Yukarıda izah edilen nedenlerle davalı tarafından düzenlenen H/494441 seri
numaralı tutanağa ve haksız yere tahakkuk ettirilen 18.05.2022 tarihli
DA120022000072833 seri numaralı faturaya karşı itirazlarımızın kabulü ile; davacı
müvekkilden talep edilen fatura bedeli olan 21.339,88-TL miktarında borçlu
olmadığının ve kaçak elektrik kullanılmadığının tespitine, cebri icra tehditi altında
ödenen ihtirazı kayıtlı ödemenin iadesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu
hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma ve
sonradan ortaya çıkabilecek delilleri sunma haklarımızı saklı tutmak kaydıyla;
1- 13.05.2022 tarihli, H/494441 seri numaralı tutanak. (Ektedir.)
2- 18.05.2022 tarihli, DA12022000072833 seri numaralı fatura. (Ektedir.)
3- Emsal faturalar. (Ektedir. Gerekirse diğer emsal faturaların celp edilmesini talep
ederiz.)
4- Abonelik sözleşmesi. (Celbini talep ederiz.)
5- 6733381853 hesap numaraları kaçak elektrik ceza ödemesine ilişkin fatura.
(Ektedir.)
6- BSJF28N4HZ barkod numaralı, 32716-18/05/2022 numaralı itiraz dilekçesi.
(Ektedir.)
7- Tanık. (Gerekirse bildirilecektir.)
8- Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, her türlü yasal ve takdiri deliller.
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda izah edilen ve Mahkemenizce re’sen nazara
alınacak nedenlerle, her türlü diğer dava ve şikayet hakkımızı saklı kalmak kaydı
ile;
1- Davacı müvekkilin 21.339,88-TL BORÇLU OLMADIĞININ VE KAÇAK ELEKTRİK
KULLANILMADIĞIN TESPİTİNE,
2- Baskı altında tahsil edilen ihtirazı kayıtlı ödemenin ödeme tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkile İADESİNE,
3- Haklı DAVAMIZIN KABULÜNE,
4- Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
vekaleten talep ederiz. 21.06.2022
Davacı Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi

TEVZİ FORMU (Hukuk Dava Dosyası)

DOSYA BİLGİLERİ
TEVZİ EDİLEN MAHKEME :İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi
ESAS NO :2022/321
TEVZİ NO : 2022/90823
DAVA TÜRÜ :İstirdat
AÇILIŞ TARİHİ : 21/06/2022 09:52
DAVACI : BİZİMKENT 187 ADA YÖNETİCİLİĞİ
DAVA ESAS DEĞERİ :21.339,88 TL
FAİZ DEĞERİ : 0,00 TL
TARAF SAYISI : 2
Davacı : BİZİMKENT 187 ADA YÖNETİCİLİĞİ
Davalı : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MASRAF BİLGİLERİ
BAŞVURMA HARCI : 80,70 TL
VEKALET HARCI : 11,50 TL
PEŞİN HARÇ : 364,44 TL
GİDER AVANSI : 440,00 TL
GENEL TOPLAM : 896,64 TL
DOSYANIZ İÇİN BELİRLENEN TAHMİNİ BİTİŞ SÜRESİ 450 GÜNDÜR